Privacy Statement i-Commit

Versie 15 oktober 2020

Privacy Statement

Graag informeren wij u via onze website over ons bedrijf en onze dienstverlening. Hierbij kan het voorkomen dat we ook persoonsgegevens van u verwerken. Ook verwerken we persoonsgegevens van u als we overeenkomst aangaan om diensten te leveren of diensten of producten af te nemen. Vanzelfsprekend doen we dit zorgvuldig en volgens de regels. In dit statement leest u meer hierover.

Wie zijn wij?

I-Commit is een installatietechnisch advies -en engineeringsbureau met drie vestigingen in Nederland. i-Commit verwerkt persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke.


Onze contactgegevens zijn:
i-Commit b.v. 
17222080 KvK
Molenstraat 40-D
5242 HA ROSMALEN
privacy@i-commit.nl
088-0186700

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 • om dienstverleningsovereenkomsten met opdrachtgevers aan te gaan en deze uit te voeren;
 • om (potentiële) opdrachtgevers te informeren over onze dienstverlening, al of niet via onze website of onze social-media accounts;
 • om een financiële administratie te voeren ten behoeve van onze opdrachtgevers en leveranciers;
 • om wettelijke verplichtingen uit te voeren, of om onze opdrachtgevers in staat te stellen wettelijke verplichtingen uit te voeren;
 • om onze website te laten functioneren en te verbeteren;
 • ten behoeve van communicatie met onze (potentiële) opdrachtgevers en leveranciers.

Welke persoonsgegeven verzamelen we?

Van de volgende groepen verwerken we de volgende soort gegevens:

(Potentiële) opdrachtgevers en leveranciers:

 • naam en contactgegevens;
 • evt. financiële gegevens.

Websitebezoekers:

 • contactgegevens;
 • evt. functionele en noodzakelijke cookies;

NB we verwerken geen tracking of social media cookies waar uw toestemming voor vereist is.
 
Medewerkers:
in het kader van onze dienstverlening delen we persoonsgegevens van onze medewerkers met opdrachtgevers. Het gaat hier om profielgegevens bij het voorstellen van kandidaten, het delen van naam en contactgegevens t.b.v. de werkzaamheden en het verstrekken – op verzoek – van het BSN aan opdrachtgevers in het kader van de fiscale vrijwaring. In het kader van deze vrijwaring is het van belang dat u zelf de identiteit van ingeleende medewerkers vaststelt en de benodigde gegevens vaststelt.

Wat zij de wettelijke grondslagen voor verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens :

 • omdat dit noodzakelijk is vanwege de overeenkomst die we met opdrachtgevers en leveranciers zijn aangegaan;
 • omdat dit noodzakelijk is vanwege de uitvoering van de wet.
 • omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld het verwerken van evt. cookie-gegevens). Daar waar de grondslag gerechtvaardigd belang kunt u daar altijd bezwaar tegen aantekenen.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

We verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan:

 • overheidsinstellingen (bijvoorbeeld UWV, belastingdienst);
 • softwareproviders (waaronder Microsoft 365, of onze administrateur);
 • derden op grond van wet- en/of regelgeving of gerechtelijke bevelen.

Het kan voorkomen dat derde partijen die in onze opdracht gegevens verwerken deze persoonsgegevens buiten de EU verwerken. Wij dragen er in die gevallen zorg voor dat er de juiste wettelijke waarborgen genomen worden om uw gegevens afdoende te beschermen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

i-Commit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Hierbij houden we rekening met de wettelijke bewaartermijnen zoals vastgesteld voor administratieve en fiscale doeleinden.

Welke beveiligingsmaatregelen nemen we?

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van i-Commit , die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding en hebben slechts toegang tot de gegevens die voor de uitoefening van hun functie vereist zijn. Verder nemen we alle maatregelen die nodig zijn om netwerk en middelen up-to-date en veilig te houden. Ook hebben we met derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken afspraken gemaakt om vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik en/of datalekken meldt dit ons dan direct via de eerdergenoemde contactgegevens.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt op elk gewenst moment verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te (laten) verwijderen of in te zien. Wijzigingen en aanvullingen kunt u aan ons doorgeven. via bovenstaande contactgegevens indienen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier i-Commit uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u dit kenbaar maken via bovenstaande contactgegevens. Wij zullen spoedig en in ieder geval binnen vier weken op uw klacht reageren. Ook kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthouder op de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact- met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Inhoudelijke wijzigingen privacy statement

Dit Privacy Statement zal periodiek aangepast worden. Het meest actuele Privacy Statement is altijd via de website van i-Commit te raadplegen.